Tabivere Põhikooli Õpilasomavalitsuse põhikiri

I. Üldsätted

1.1. Tabivere Põhikooli Õpilasomavalitsus (edaspidi omavalitsus) on klasside poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus, mis on loodud oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.2. Omavalitsuse asukohaks on Tabivere Põhikool – Tabivere, Jõgeva maakond, Eesti Vabariik

1.3. Omavalitsuse töökeel on eesti keel

1.4. Alates 7. klassist on klassil võimalus saata omavalitsusse kaks esindajat, kes on valinud klassisisestel valimistel (esindajad peavad olema huvitatud omavalitsuse tööst, mis tähendab, et kedagi sunniviisiliselt omavalitsuse töösse ei lülitata).

1.5. Omavalitsus valitakse iga õppeaasta alguses 5.-9. klassi poolt.

1.6. Õpilaskooslust, mis koosneb 5.-9. klassi õpilastest, nimetatakse õpilaskonnaks.

1.7. Oma tegevuses lähtub omavalitsus EV põhiseadusest, muudes EV õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, tegevuskavast, oma juhtorganite otsustest ja kooli kodukorrast.

1.8. Omavalitsuse suhted riigi, kohalike omavalitsuste, teiste organisatsioonide ja ettevõtetega ning kodanikega põhinevad lepingutel.

1.9. Omavalitsuse liikmete volitused kestavad 1 aasta.

II. Eesmärgid

2.1. Probleemide lahendamine kooli õpilaste ja kooli juhtkonna, huvijuhi ja õpetajate vahel.

2.2. Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

2.3. Õpilaste õiguste igakülgne kaitsmine.

2.4. Õpingute eelduste, tingimuste ja edasiõppimisvõimaluste parandamine.

2.5. Õpilaste koolielu aktiviseerimine.

2.6. Järgida ja edendada kooli traditsioone.

2.7. Koostöö teiste (õpilas)ühendustega.

2.8. Klassivälise töö tõhustamine.

2.9. Omavalitsuse liikmete harimine.

III. Õigused ja kohustused

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on omavalitsusel õigus:

3.1.2. Omavalitsus kujundab välja oma arvamuse õpilaste koolielu puudutavates küsimustes; kooli juhtkond arvestab seda juhul kui see pole vastuolus kooli põhimäärustega.

3.1.3. Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda Tabivere Gümnaasiumi direktori nõusolekul selle kooli õppenõukogu esindaja.

3.1.4. Valida kooli hoolekogusse üks esindaja.

3.1.5. Omada esindajat kooli juhtkonnanõupidamistel vastavalt vajadusele.

3.1.6. Moodustada õpilasfirmasid ja fonde.

3.1.7. Algatada üritusi ja korraldada neid koostöös kooli juhtkonnaga.

3.1.8. Algatada korjandusi ürituste korraldamiseks.

3.1.9. Läbi viia küsitlusi ja analüüsida selle tulemusi ja teha ettepanekuid asjaomastele isikutele.

3.1.10. Avaldada artikleid kooli ja teistes ajalehtedes.

3.1.11. Luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.

3.1.12. Osaleda kooli kodukorra reeglite muutmisel.

3.1.13. Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks.

3.1.14. Nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu puudatavates küsimustes.

3.2. Omavalitsuse kohustuseks on:

3.2.1. Omavalitsus on aruandekohuslane õpilaskonna ees.

3.2.2. Koolisiselt esindada kooli õpilasi.

3.2.3. Juhtkonna nõusolekul esindada Tabivere Gümnaasiumi väljaspool kooli.

3.2.4. Saada direktsioonilt oma tööks vajalikku informatsiooni.

3.2.5. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.

3.2.6. Järgida kooli põhikirja ja kodukorda.

IV. Juhtimine

4.1. Omavalitsust juhib kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad president ja kaks asetäitjat.

4.2. Juhatus valitakse omavalitsuse poolt üheks aastaks ja avaliku hääletuse teel.

4.3. President juhib omavalitsuse tegevust ja juhatab tööd.

4.4. Juhatuse ülesandeks on:

4.4.1. Olla vahendavaks lüliks kooli juhtkonna ja omavalitsuse vahel.

4.4.2. Kontrollida oma alluvuses tegutsevate õpilasfirmade ja fondide tööd.

4.4.3. Kutsuda kokku omavalitsuse koosoleks vähemalt kord kuus.

4.4.4. Vajadusel kokku kutsuda õpilaskond.

4.4.5. Töötada välja ja esitada omavalitsusele kinnitamiseks tegevuskava.

4.4.6. Esindada oma kooli EÕL-s ja teistes noorteorganisatsioonides.

4.4.7. Juhatus on aruande kohuslane omavalitsuse ees.

V. Sisekorraldus

5.1. Omavalitsuse tegevuse aluseks on põhikiri, mis:

5.1.1. Kinnitatakse omavalitsuse esimesel koosolekul

5.1.2. Jõustub alates selle kinnitamisest omavalitsuse, hoolekogu ja direktori poolt.

5.2. Omavalitsuse otsused võetakse vastu, kui poolt hääletavad kõik kohalolevad liikmed pluss üks liige.

5.3. Omavalitsuse otsused on muudetavad ainult omavalitsuse enda poolt.

5.4. Omavalitsuse liikme volitused lõpetatakse ennetähtaegselt, kui:

5.4.1. Omavalitsus või liikme klass seda nõuab.

5.4.2. Liige esitab kirjaliku avalduse omavalitsuse juhatusele lahkumiseks

5.5. Uue liikme omavalitsusse valib lahkunud liikme klass.

5.6. Omavalitsuse töö toimub väljaspool õppetööd ja –aega.

5.7. Erakorralinee koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt kaks kolmandikku omavalitsuse liikmetest, kooli juhtkond või kui tekkinud probleemvajab kohest lahendamist.

5.8. Koosolek on otsustusvõimeline juhul,kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku õpilaskogu liikmetest.

5.9. Omavalitsuses toimuv ja arutatav viiakse klassideni ennekõike omavalitsuse liikmete poolt

5.10. Omavalitsuse tegevuse paneb kirja protokollija.

5.11. Koosolekutest võib presidendi loal määratud probleemi arutamiseks osa võtta ka õpilane, kes ei kuulu omavalitsusse.

VI. Lõpetamine

6.1. Omavalitsuse käesoleva koosseisu volituste ennetähtaegse lõpetamise ettepaneku võib teha kooli juhtkond, omavalitsuse juhatus või õpilaskond, kui:

6.1.1. Tegevus ei vasta põhikirjale.

6.1.2. Kahjustatakse kooli inventari.

6.1.3. Segatakse õppetegevust.

6.2. Omavalitsuse tegevuse lõpetamise otsustab õpilaskond.

VII. Põhikirja muutmine

7.1. Ettepaneku põhikirja muutmise kohta võib teha kooli juhtkond või omavalitsuse liikmed.

7.2. Põhikirja võib muuta omavalitsuse otsusega ühehäälselt.

7.3. Muudetud põhikiri jõustub alates selle uuel kujul kinnitamiseset omavalituse, hoolekogu ja direktori poolt.