Väljavõte kooli üldtööplaanist:

Kinnitatud õppenõukogus nr 1

7.      Õppenõukogu tegevus 2021/22 õa  • Arengukava kooskõlastamine

  • Üleriigilised rahulolu küsitlused, ettepanekute tegemine juhtkonnale.

  • Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks.  • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle  jätmise.
   Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga.
  • Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
  • Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

  • .2022
 • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise.
 • Tugisüsteemide tõhususe hindamine.

 • . 08.2022
  • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise
  • Esindaja valmine kooli hoolekogusse
  • Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine

  • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. 
  • Kooli kodukorra muudatuste kooskõlastamine

  • Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine.

  • Kooli üldtööplaani kinnitamine.