Väljavõte kooli üldtööplaanist:

Kinnitatud õppenõukogus nr 

7.      Õppenõukogu tegevus 2020/21 õa

 

 • Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks.
 • Üleriigilised rahulolu küsitlused, ettepanekute tegemine juhtkonnale.


 • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise.
 • Tugisüsteemide tõhususe hindamine.


 • Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise.
 • Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
 • Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.


 • Kooli üldtööplaani kinnitamine.
 • Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine
 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 • Kooli kodukorra muudatuste kooskõlastamine
 • Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine.