Väljavõte kooli üldtööplaanist:                                         

                                                                                                       Kinnitatud õppenõukogus nr 4     30.08.2017

7.      Õppenõukogu tegevus 2017/2018 õa

 

Aeg

Tegevus/ülesanded

Vastutaja

25. sept

 

 

Õpilastele tugisüsteemide määramine

Õppenõukogu esimees

30. mai

Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise.

Arengukava kooskõlastamine.

Õppenõukogu esimees

15. juuni

Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise.

Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.

Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

Õppenõukogu esimees

30. august

Kooli üldtööplaani kinnitamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

Õppenõukogu esimees