Väljavõte kooli üldtööplaanist:                                         

                                                                                                       Kinnitatud õppenõukogus nr 6     31.08.2018

7.      Õppenõukogu tegevus 2018/2019 õa

 

Aeg

Tegevus/ülesanded

Vastutaja

22. oktoober

 

 

Üleriigilised rahulolu küsitlused, ettepanekute tegemine juhtkonnale.

Annab arvamuse õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks.

Õppenõukogu esimees

6. juuni

Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise.

Arengukava muudatuste  kooskõlastamine.

Õppenõukogu esimees

19. juuni

Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või 1.-3. kooliastmes klassikursuse kordama jätmise.

Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.

Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

Õppenõukogu esimees

30. august

Kooli üldtööplaani kinnitamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

Õppenõukogu esimees